• Home
  • /
  • Bước 7 – Tích hợp với Bitrix24

Bước 7 – Tích hợp với Bitrix24

Sau khi tải ZNS Integration tại Bitrix24 App Market https://www.bitrix24.com/apps/?app=younet_social_intran.app6 và cài đặt thành công lên Bitrix24, sau đây là các bước hướng dẫn tích hợp cấu hình ZNS Integration App để sử dụng qua video dưới đây: